ដំំណឹងល្អ ! សម្រេចផ្តល់ជំនួយថវិកាបន្ថែម ជាង២ពាន់លានរៀល ដល់ខេត្តចំនួន២០ ដើម្បីរៀបចំធ្វើចត្តាឡីស័ក

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយថវិកាសរុបចំនួន២២៩០លានរៀលទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់បណ្តាខេត្តចំនួន២០ ដើម្បីរៀបចំធ្វើចត្តាឡីស័ក រយៈពេល១សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

Related posts

Leave a Comment