លះបង់ណាស់ ! ថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាបាលអ្នកជំងឺជាសះស្បើយរហូតចំនួនដល់ទៅ…

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសឱ្យដឹងថា មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ចំនួន ៥០៨ នាក់ ដែលនៅក្នុងនេះសុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ទាំងអស់ រួមមាន ភ្នំពេញ ២៤៨ នាក់ កណ្ដាល ១៣៥ នាក់ បន្ទាយមានជ័យ ៧៣ នាក់ ព្រះសីហនុ ៤៧ នាក់ តាកែវ ២ នាក់ ព្រៃវែង ២ នាក់ កំពង់ស្ពឺ ១ នាក់ និង មានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ១២៧ នាក់នៅថ្ងៃនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈលិខិតប្រកាសរបស់ក្រសួង បានឱ្យដឹងថា ចំណោមអ្នកជាសះស្បើយទាំង ១២៧ នាក់ នៅថ្ងៃនេះ មាន ១២៦ នាក់ ជាអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ និង មាន ១ នាក់ ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា ៕

Related posts

Leave a Comment