ផ្តាំតៗគ្នាផង! ក្រសួងសាធា .រណការ ចាប់បើកដំណើរការផ្តល់សេវាសា.ធា. រ. ណៈឡើងវិញហើយ គ្រប់ទីតាំង…

នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ តាមរយៈក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន បានប្រកាសបើកដំណើរការឡើងវិញហើយ សម្រាប់មណ្ឌលផ្តល់សេវាសាធា .រ .ណៈ ទាំងអស់របស់ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅតាមតំបន់ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបើកឱ្យធ្វើចររាចរណ៍ឡើងវិញ អាចទៅទទួលយកការផ្តល់សេវាសា ធារ .ណៈ របស់ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន បានហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ទីតាំងដែលបានដាក់ឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ មានដូចជា មណ្ឌលផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅទីស្តីការក្រសួង, មណ្ឌលផ្តល់សេវាសាធារណៈផ្សារទំនើបជីបម៉ុង ណូរ៉ូមល, មណ្ឌលផ្តល់បណ្ណបើកបរទីតាំងផ្សារទំនើបអ៊ីអន ១ និង អ៊ីអន ២ និង អាចទៅទទួលសេវាមណ្ឌល ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តគ្រប់ទីតាំង ៕

Related posts

Leave a Comment