ពិតជាសំណាងមែន! កំពុងជំពាក់បំណុលគេគិតអីមិនចេញ ឱ្យកូនទៅទិញវើក (WURKZ)១កំប៉ុងស្រាប់តែត្រូវរង្វាន់លុយរហូតដល់ទៅ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាសំណាងមែន!ជំពាក់បំណុលគេគិតអីមិនចេញ ឱ្យកូនទៅទិញវើក(WURKZ)១កំប៉ុង កូនគាស់អ៊ុតមើលឃើញលេខ៥០ស្រាប់តែកូនវារត់មកផ្ទះវិញ ឪ្យម៉ែគាស់ដាច់ប៉ាច់ចេញ៥០លានរៀល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ លោកស្រី វ៉ាត ភី ជាកសិករ.នៅស្រុកសណ្តាន់.ខេត្តកំពង់ធំ បានគាស់ឈ្នះ៥០លានរៀលពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវើក(WURKZ)កាលពីថ្ងៃ១៣ខែកុម្ភៈកន្លង ទៅធ្វើឱ្យម្តាយកូនបីរូប អាចយកទៅប្រាក់សងថ្លៃដីដែលទើបនឹងទិញមិនទាន់បានមួយខែស្រួលបួលផងនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីថា៖ ប៉ុន្តែ៥០លានបានពីវើកនេះខ្ញុំនឹងយកទៅសងបំណុលដីទំហំ២ហិកតាកន្លះដែលទើបទិញ នៅខ្វះលុយគេប្រហែល៥០០០ដុល្លារ។ ហើយសល់ប៉ុន្មាននឹងទិញដីស្រែ១ហិកតាទៀតទុកចែកឱ្យកូនតែម្តង ព្រោះនេះរាប់ថាជាទ្រព្យសំណាងប្រចាំជីវិតហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីរំឭកការឈ្នះថា៖ ខ្ញុំឱ្យកូនទៅទិញវើក(WURKZ)១កំប៉ុងពេលដំបូងកូនគាស់អ៊ុតមើលនៅផ្ទះលក់ចាប់ហួយដល់តែឃើញលេខ៥០ស្រាប់តែកូនវារត់មកផ្ទះវិញស្រែកហៅខ្ញុំឱ្យមកជួយអ៊ុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់តែគាស់ដាច់ប៉ាច់ចេញ៥០លានរៀល។ ខ្ញុំធ្លាប់តែរំពឹងប្រាក់ខែប្តីដែលទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីយកមកសងគេ តែដឹងអីបែរជា១កំប៉ុងពីវើក(WURKZ)ជាអ្នកដោះបន្ទុកនេះទៅវិញ៕

Related posts

Leave a Comment