ឡូយមែន !! សំណាងអស់ទាស់មួយខែត្រូវរង្វាន់១ពាន់ដុល្លាម្ដង ត្រូវរយៈពេល០៥ឆ្នាំពីរស្រាបៀ Ancher​ បើគិតជាប្រាក់សរុបគឺរហូតដល់ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំណាងពិរជានឹកស្មានមិនដល់មែន ដោយយោងតាមហ្វសបុកដែលមានឈ្មោះថា៖Yin Kokcheng បានបង្ហោះព័ត៌មាននៃការត្រវរង្វាន់របស់បងប្រុសម្នាក់គឺប្រាំឆ្នាំពេញត្រូវរង្វាន់មួយពាន់ដុល្លារាល់ខែ ដោយម្ចាស់គណនីហ្វេបុកនេះរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អបអរបងប្រុសនៅស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង រង្វាន់ $1,000រាល់ខែរយៈពេល5ឆ្នាំពេញ (សរុប$60,000) ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីការបង្ហោះស្រាប់តែមានបហាជននាំគ្នាចូលរួមខមិន និងនាំគ្នាស៊ែរព្រោងព្រាត អ្នកខ្លះនិយាយថា ពេលណាដល់វេនខ្ញុំ អ្នកខ្លះនិយាយថា៖ ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវតែតែត្រូវត្រឹមតែ១០០$​ មិនដែលត្រូវច្រើនចឹងទេ។

Related posts

Leave a Comment