ប្អូនៗត្រៀមហើយឬនៅ! ឆ្នាំមុនជាប់អូតូឆ្នាំនេះអត់ទេប្អូនៗ កាលបរិច្ឆេទ និងវិញ្ញាសាជម្រើសប្រឡងបាក់ឌុប ប្រកាសជាផ្លូវការហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឱ្យសាលាបើកដំណើរការឡើងវិញ ដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ ហាក់មានភាពធូរស្រាលច្រើននៅក្នុងប្រទេស ក៏ដូចជាការមើលឃើញពីភាពចាំបាច់នៃការចូលរៀននៅក្នុងសាលាវិញ ជាពិសេសសម្រាប់សិស្សដែលត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនៅក្នុងឆ្នាំនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ ក្រសួងអប់រំ នាថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផងដែរអំពីកាលបរិច្ឆេទនែការប្រឡងសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិនៅថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់វិញ្ញាសារជម្រើសដែលត្រូវប្រឡង ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ ៖ ប្រវត្តិវិទ្យា

២. សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យសាស្ត្រសង្គម ៖ ផែនដី និងបរិស្ថានវិទ្យា

ប្រភព៖​ Sabay News

Related posts

Leave a Comment