រកមិត្តចឹងឯណាបាន! មកលេងផ្ទះមិត្តហើយនាំលាភសំណាងត្រូវរង្វាន់ ស្រាបៀរកម្ពុជាមកជាមួយទៀត រហូតដល់ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ភ្នំពេញ)៖ លាភសំណាង គឺជារឿងមើលមិនឃើញ ហើយវាអាចនឹងមកតាមរយៈមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលយើងប្រាស្រ័យទាក់ទងតួរយ៉ាងដូចជារង្វាន់ ៤០លានរៀលពីស្រាបៀរកម្ពុជាដែលលោក ជិន ភារុម បានឈ្នះដោយសារសន្តានចិត្តស្វាគមន៍មិត្តរបស់គាត់ឱ្យបានកក់ក្តៅ និង សប្បាយរីករាយអ៊ីចឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ភារុម រស់នៅស្រុកពញ្ញាឮ ខេត្តកណ្តាលប្រាប់ថា “ខ្ញុំនឹកឃើញថាពួកម៉ាកខានជួបគ្នាយូរដែរ ហើយគ្នាក៏ខំស្កាត់មកលេងដល់ផ្ទះទៀត ចឹងក៏ខំទៅរកទិញស្រាបៀរកម្ពុជាកន្លះកេស មកទទួលពួកម៉ាកអោយបានសប្បាយម្តងដឹងអីស្រាប់តែទិញប៉ះចំកំប៉ុងមានរង្វាន់គាស់មកឃើញ ៤០លានរៀលស្រែកហ៊ោរផ្អើលអ្នកជិតខាង”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកគិតថា រង្វាន់នេះជាសំណាងដែលមិត្តរបស់គាត់នាំយកមកឱ្យគាត់តែម្តង ហើយប្រាក់រង្វាន់នេះនឹងជួយលោកពង្រីករបរកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់របស់លោកអោយបានមាន់ទាកាន់តែច្រើនថែមទៀត៕
ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ!

Related posts

Leave a Comment