ឃើញហើយរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់!! គ្រូពេទ្យលុតជង្គង់ផ្ទាល់ដី សំពះអង្វរសុំអតីតបា.តុ.ករនៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម នាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ និង រំជួលចិត្តជាខ្លាំង ក្រោយបានឃើញសកម្មភាពក្រុមគ្រូពេទ្យតេស្តជំងឺកូវីដ-១៩ បានលុតជង្គង់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅវិញទៅមកនៅមុខក្រុមកូដ.ករ ក្នុងគោលបំណងស្នើឱ្យពួកគេនាំគ្នាតេស្តរកជំងឺកូវីដ-១៩ ចៀសវាងរងហា.និភ័.យ ឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងសហគន៍។ជាក់ស្ដែង ការស្នើឱ្យតេស្តបែបនេះ ធ្វើឡើងក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្ដីប្រកាសបន្ទាន់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងទៅ ដោយបានបញ្ជាក់ថា អតីតបាតុករបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវីលដ៍ទាំងអស់ ត្រូវទៅធ្វើតេស្តកូវីដ-១៩ ដើម្បីទ.ប់ស្កា.ត់ការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំ ក្រោយរកឃើញបា.តុ.ករម្នាក់ មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មី «អូមីក្រុង»។យ៉ាងណាមិញ ក្រោយមានការសំពះស្នើពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យ គេសង្កេតឃើញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុម.បា.តុករ ក៏បានលុតជង្គង់សំពះតបតមកវិញផងដែរ ដែលបង្ហាញនូវការគោរពទៅវិញទៅមក ខណៈមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការសហការគ្នាធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីចៀសវាងការរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំ នៅក្នុងសហគមន៍៕ប្រភព៖ប្រជាប្រិយ

Related posts

Leave a Comment