ត្រៀមអាវភ្លៀងផង! ក្រសួងប្រកាសថា ១ អាទិត្យពេញ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀង លាយឡំផ្គរ-រន្ទះ ស្ទើរទូទាំងប្រទេស…

រាជធានីភ្នំពេញ៖ តាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងកំឡុងមួយសប្តាហ៍នេះ សព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា៖ នៅថ្ងៃទី២៤-២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ភាគឦសាន ទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់បា៉ស៊ីហ្វីក និងភាគនិរតី ទទួលឥទ្ធិពល ជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌូនេស៊ី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ៖
១.បណ្ដាលខេត្តនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាល៖
-សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី២៥-២៨ អង្សាសេ
-សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី៣៤-៣៧ អង្សាសេ
-មានភ្លៀង ផ្គររន្ទះ ពីខ្សោយ ទោមធ្យម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២.បណ្ដាខេត្ត ជាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន
-សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី២៥-២៨ អង្សាសេ
-សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី៣៤-៣៧ អង្សាសេ
-មានភ្លៀង ផ្គររន្ទះ ខ្សោយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣.តំបន់មាត់សមុទ្រ៖
-សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី២៤-២៧ អង្សាសេ
-សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី៣០-៣៣ អង្សាសេ
-មានភ្លៀង ផ្គររន្ទះ ពីខ្សោយទៅមធ្យម ។

Related posts

Leave a Comment