ដំណឹងបន្ទាន់! ប្រកាសបិទផ្សារមួយនៅស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពាក់ព័ន្ធអ្នកកើតកូវីដ-១៩

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការបិទការចេញ-ចូល ជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងផ្សាពទ្រ ស្ថិតក្នុងឃុំពង្រ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចជាថ្មី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ផងដែរថា ការបិទការចេញ-ចូល ជាបណ្តោះអាសន្ន នៅផ្សារពង្រ ស្ថិតក្នុងឃុំពង្រ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះ គឺដើម្បី ទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលខេត្តបានរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល ចំពោះអ្នកលក់ដូរក្នុងផ្សារពង្រនេះ ៕

Related posts

Leave a Comment