ខេត្តព្រះសីហនុវ៉ៃផ្តាច់ឈរលើគេ ថ្ងៃនេះរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី រហូតដល់ ១៤២ នាក់

នៅ​​ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ-១៩ ថ្មី​រហូត​ដល់ ១៧៩ នាក់ ដែល​ក្នុងនោះ ១៧៨ នាក់ ជា​ករណី​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ​ និង ១ នាក់ ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​លិខិត​ប្រកាស​នោះ​ដែរ គេសង្កេត​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ ភាគ​ច្រើន​គឺ​រក​ឃើញ​ក្នុងខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដែល​មាន​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​រហូត​ដល់ ១៤២ នាក់​ឯណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្គាល់៖ បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ទាំង ១៤២ នាក់ដែលទើបរកឃើញឆ្លងថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានដាក់ឱ្យសម្រាកព្យាបាលនៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ៕

Related posts

Leave a Comment