លះបង់ណាស់ ! ថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាយើងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដជាសះស្បើយរហូតដល់ទៅ៤៧ នាក់ទៀតហើយ…

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ-១៩ ចំនួន ៧២ នាក់​បន្ថែម ដែល​ក្នុង​នោះ​អ្នក​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​មាន​ចំនួន ៧១ នាក់ និង ​ករណី​នាំ​ចូល​ចំនួន ១ នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រម​គ្នា​នឹង​ការ​រក​ឃើញ​ឆ្លង​ចំនួន​ច្រើន​នេះ​ដែរ អ្នក​ជំងឺ​ដែល​មាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​ក៏​មាន​មិន​តិច​នោះ​ដែរ ពោលគឺនៅ​ព្រឹក​នេះ អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៧ នាក់​ទៀត​ហើយ បាន​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​ដ៏​កាច​សាហាវ​មួយ​នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងដែរថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្ថានភាពអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មាន ៖
– អ្នកឆ្លងសរុប= ២៨២៤ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ១៧៩៤នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ១០០៣ នាក់
– អ្នកស្លាប់= ២២ នាក់

Related posts

Leave a Comment