រីករាយណាស់!! ក្រសួងអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែន នៅទីតាំងនេះរហូតដល់ថ្ងៃ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លែងបារ.ម្ភរឿងពិបា.ករកទីតាំងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនទៀតហើយ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានដាក់ឱ្យដំណើរការសេវាផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យ។នាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដែលពីBusiness Cambodiaទទួលបាន អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទាំងអស់ ដើម្បីសម្រួលដល់បងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី និងសាធារណជនទាំងអស់ មិនឱ្យប៉ះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាល់ម៉ោងធ្វើការរបស់ខ្លួន អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម សម្រេចដំណើរការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនក្នុងថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យបន្ថែមទៀត ប្រចាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល(AEON Mall)សែនសុខ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះតទៅ។ដំណឹងនេះ គឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់គ្នាយើងដែលមានការរវល់និងមមាញឹកអំឡុងពេលចន្ទ-សុក្រ ហើយអាចមកធ្វើនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍បានវិញ។ ហេតុនេះ សូមបងប្អូនសាធារណទាំងអស់ជ្រាប់ជាព័ត៍មាន៕ ប្រភព៖Business Cambodia

Read More