អស្ចារ្យមែន! សាកមកស្តាប់បុរសដែលមានសតិមិ នល្អនេះម្តងមើលយ៉ាងម៉ិចដែរ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហ្វេសប៊ុគ៖ បុរសម្នាក់បានហៅបរុសម្នាក់ទៀតដែរមានស តិមិនល្អដើតាមថ្នល់មកសួរអោយរៀបរាប់។ អ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺបរុសដែលមានស តិមិនល្អនោះរៀបរាប់បានយ៉ាងល្អនូវប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាន័យនៃចំលាក់ផ្សេងៗដែលមាននៅប្រសាទនានា។ ចង់ដឹងយ៉ាងណាសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment