ហ៊ឺ! ឥឡូវ​​លេ.ច​ប្រភេទ​បំប្លែ.ងថ្មីមួយ​ទៀតដែលមានឈ្មោះថា…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញនេះ សាធារណ:រដ្ឋ ស៊ីប(Cyprus)បានប្រកាសរកឃើញវីរុសកូវីដ១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មីមានឈ្មោះថា ដេលតា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុង(Deltacron) ដែលជាការបូករួមបញ្ចូលគ្នារវាងរ៉ាដ្យង់នៃវីរុសដេលតា និងវីរុស អូមីក្រុងរហូតទៅដល់២៥ករណីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន។នេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្ញា.ក់ងារសារព័ត៌មាន Thairath News នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណ:រដ្ឋស៊ីបបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឲ្យដឹងថាការរកឃើញករ.ណីឆ្លងវីរុសប្រភេទថ្មីលើកនេះមិនមែនជាភ្ញា.ក់ផ្អើ.លទៀតនោះឡើយពីព្រោះថាជំងឺកូវីដ១៩នឹងបន្តបំប្លែ.ងខ្លួនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ ដូចជាករ.ណី វីរុសដេលតា អាល់ហ្វា និងអូមីក្រុងជាដើមត្រូវបានរកឃើញនិង ជួបប្រទះរួចទៅហើយ។ ហើយសម្រាប់សំណួរសួរថាតើវីរុសដេលតាក្រុង(Deltacron)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះវាកា.ចសា.ហា.វជាងដេលតាឬក៏អូមីក្រុងនោះ គឺខាងសាស្រ្តាចារ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលស៊ីបក៏មិនទាន់អាចផ្តល់ចម្លើយបានដែរ ដោយសារតែវាហាក់ដូច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាលឿនពេកសម្រាប់ពួកគេ។សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទាក់ទងជាមួយនឹងអាការ:ក៏ដូចជារោគសញ្ញាជាក់លាក់ទាក់ទងជាមួយនឹងវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី ដេលតាក្រុង(Deltacron) នេះ ខាងក្រសួងសុខាភិបាលស៊ីបនឹងធ្វើការតាមដាននឹងបញ្ជាក់បន្ថែមនៅដើមសប្តាហ៍នេះ៕ប្រភព៖ thairath

Related posts

Leave a Comment