ត្រេកអរណាស់ ! ពលរដ្ឋខ្មែរលែងក្រទៀតហើយ បន្ទាប់ពីបូមប្រេងបាន កម្ពុជានឹងផលិតរ៉ែមាស ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ២០២១នេះ

ក្រោយការទទួលបាន តំណក់ ប្រេងជា លើកដំបូង នោះមក កម្ពុជា នឹងចាប់ផ្ដើម ដំណើរការលើផលិតកម្មរ៉ែ ម៉ាស ជាលើកដំបូង នៅក្នុង ឆ្នាំ២០២១ ដោយទទួល បាន មាសប្រហែល ១០ម៉ឺនអោន ឬប្រែល ៣តោន ក្នុង១ឆ្នាំ ហើយវា នឹងជួយ ដល់សេដ្ឋកិច្ច ជាតិឲ្យកាន់តែរីក ចម្រើន ឡើង ថែមទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស ក្រសួងរ៉ែ បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ លើការរុករក រ៉ែមាស នៅកម្ពុជា នឹងចាប់ផ្តើម ដំណើរការផលិត កម្មរ៉ែមាស ជាលើក ដំបូង នៅឆ្នាំ២០២១នេះ។ បើតាមក្រុមហ៊ុនបាន បញ្ជាក់ថា ​​អាចនឹង ទទួលបានមាស ក្នុងបរិមាណ ១០ម៉ឺនអោន (ប្រហែល៣តោន) ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ លើការរុករក រ៉ែមាសនេះ ជាក្រុមហ៊ុន​​ទទួលបាន​សិទ្ធិពី រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមហ៊ុន Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd ​ជាក្រុមហ៊ុន មួយ របស់អូស្ត្រាលី ទទួលបានអាជ្ញា ប័ណ្ណ រុករករ៉ែមាស ពីក្រសួងរ៉ែ និង ថាមពល បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើម ផលិតមាស ជាលើកដំបូង នៅត្រីមាស ទី២ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១។ រីឯទីតាំង ដែលក្រុមហ៊ុននេះ កំពុង តែដំណើរ ការអភិវឌ្ឍ​រ៉ែមាស នោះ ​ស្ថិតក្នុងតំបន់ អូរខ្វាវ ​ស្រុកកែវសីមា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក យស មុនីរ៉ាត់ អគ្គនាយក​ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ បានថ្លែងថា ការប្រកាស របស់ក្រុមហ៊ុន Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd អំពីការ ចាប់ផ្ដើម ផលិតកម្មរ៉ែមាស ជាលើកដំបូង របស់ខ្លួន នៅត្រីមាស ទី២ ក្នុងឆ្នាំនេះ គឺពិតជា រឿងត្រឹមត្រូវ។ រីឯ​ការធ្វើផលិត កម្មរ៉ែមាសនេះ ​នឹងជួយផ្ដល់ផល ប្រយោជន៍ដល់ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងប្រាក់ចំណូលមួយ ផ្នែក បន្ថែម​​ទៀត សម្រាប់ អភិវឌ្ឍ​ប្រទេស»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក យស មុនីរ៉ាត់ បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd ​ជាក្រុមហ៊ុន​ខ្នាតអន្ដរជាតិទី១ ដែល​ចាប់ផ្ដើម ផលិតមាស ជាលើក ដំបូង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមផែនការនោះ ក្រុមហ៊ុនអាចផលិតមាសបាន ប្រហែល ១០០ពាន់អោន ក្នុងមួយឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ន​កម្ពុជា បានផ្ដល់អាជ្ញាធរប័ណ្ណ ដល់ក្រុមហ៊ុននានា ចំនួន៤០ ហើយ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ​កំពុង តែដំណើការ​អាជីវកម្មរុករក រ៉ែមាស ​ស្រតាម បច្បាប់។ រីឯក្រុមហ៊ុនដែលទទួល បានអាជ្ញាប័ណ្ណ ចេញដោយ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល រួមមាន ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ, ចិន, អូស្ដ្រាលី, កាណាដា…ជាដើម៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment