សូមចូលរួម ត្រេកអរផង!! ទីបំផុត លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យបន្តអាជីពជាអ្នក សារព័ត៌មានវិញហើយ…

ទីបំផុតលោកសុវណ្ណ រិទ្ធី អគ្គនាយកបណ្ដាញសារព័ត៌មាន TVFB ទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានវិញហើយ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមហាជនបានឃើញថា ស្ថាប័ន TVFB

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានដំណើរការឡើងវិញ ក្រោយផ្អាកអស់រយៈពេលជាង ១ ឆ្នាំ ដោយពេលនេះទំព័រហ្វេសប៊ុកផេក សារព័ត៌មានមួយនេះវិលត្រឡប់ជាថ្មី ជាមួយនឹងការប្ដូររូបរាងនិមិត្តសញ្ញាថ្មី ផ្ទៃពណ៌ទឹកប៊ិច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការវិលត្រឡប់មកជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើងវិញនេះ បានទទួលការអបអរសាទរជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំ​​ទ្រលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ដែលកន្លងមកលោកបានធ្វើកិច្ចការនេះយ៉ាងសកម្មបំផុត មិនថាយប់ ឬថ្ងៃ ចុះទៅដល់កន្លែងហេតុការណ៍ភ្លាមៗ និងមានការគាំទ្រគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ៕

Related posts

Leave a Comment