អបអរសាទរ!! សម្ដេច ហ៊ុន សែន សម្រេចបញ្ចុះអត្រាអាករ ពិសេសលើ​ រថយន្តច្រើនប្រភេទដូចជា.…

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ​បាន​ចេញ​អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល​បន្ថយអត្រាអាករ​ពិសេស លើមុខទំនិញ​រថយន្តមួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ​២០២១ ។

ក្នុងនោះប្រភេទរថយន្ត​ដែល​ត្រូវទទួលបាន ​ការបន្ថយអត្រាអាករពិសេសរួមមាន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. រថយន្តគ្រួសារ ៖ ​រថយន្ត​ប្រើថាមពល​ប្រេងសាំង ឬហ្គាស ឬប្រេងម៉ាស៊ូត និង​រថយន្តប្រភេទ Hybrid ជាដើម

២. រថយន្ត​ប្រើអគ្គិសនីសុទ្ធ

៣. រថយន្តដឹកទំនិញ ៖ រួមមាន រថយន្ត​សណ្តោង​សម្រាប់​សឺមីរ៉ឺម៉ក​គ្រប់ប្រភេទ, រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ដែលមានទម្ងន់​សរុប (ទម្ងន់​រថយន្ត និងទម្ងន់​ផ្ទុក) លើសពី ៥ តោន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. រថយន្តបែន, រថយន្ត​ស្ទូច និងរថយន្ត​ឯកទេសផ្សេងទៀត ៕

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតនៅខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment