តើអាចម៍ផ្កាយធ្លាក់មកលើភពផែនដី ដែលបំ.ផ្លា.ញសត្វដាយណូស័រមានប្រភពមកពីណា? ពេលនេះអ្នកវិទ្យសាស្ដ្របានបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះថា…

រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលអាចម៍ផ្កាយបានបំ.ផ្លា.ញ.ជីវិតនៃសត្វដាយណូស័រឱ្យផុតពូជពីភពផែនដីទាំងមូលយើងនេះ។ ឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថា ពួកគេបានរកឃើញនូវភុស្ដតាងដែលបង្ហាញថាតើអាចម៍ផ្កាយដុំធំៗ បានបញ្ចប់ជីវិតមួយនេះនៅលើផែនដីយ៉ាងដូចម្តេច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ាដជឿថាវាជាការពិតដែលសត្វដាយណូស័រត្រូវបានស.ម្លា.ប់.ដោយសារដុំថ្មធំៗ ដែលសល់នៅលើដីនៃសំណល់អា.ច.ម៍.ផ្កាយ ដែលបានបុកផែនដីកាលពីច្រើនសតវត្សរ៍មុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយបរិយាយថាទំនាញផែនដីរបស់ភពព្រហស្បតិ៍បានទាញផ្កាយដុះកន្ទុយចេញពីគែមខាងក្រៅនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហើយរុញពួកវាទៅខាងក្នុងឆ្ពោះទៅរកព្រះអាទិត្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលដែលផ្កាយដុះកន្ទុយរអិលជុំវិញព្រះអាទិត្យថាមពលទំនាញនោះ ដែលបំបែកទៅជាការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំង ។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យបំណែកជាច្រើនហោះឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានលទ្ធភាពមួយដែលបំណែកនៃអាចម៍ផ្កាយទាំងអស់នោះបានហោះមកប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយផែនដីជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយដែលនាំឱ្យមានការស្លា.ប់.ដាយណូស័ររាប់រយនិងសត្វផ្សេងៗទៀតនៅលើផែនដី។

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ SP

ប្រភព៖ wion

Related posts

Leave a Comment