រួសរាន់ឡើង ! សំរាប់លក់ឬអ្នកចង់ទិញទុក សិប្បកម្មទឹកត្រីដ៏ធំមួយកន្លែងនៅកម្ពុជា ប្រកាសឡើងថ្លៃទឹកត្រីហើយ ដោយតម្លៃពីមុន១ឡូ=២៨០០០រ ឡើងរហូតដល់ទៅ​….

ជិត​មួយ​ឆ្នាំ​បន្ទាប់​ពី​រក​ឃើញ​ករណី​នាំ​ចូល​ដំបូង​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ឈាន​មក​ដល់​ដំណាក់​កាល​ថ្មី​នោះ​គឺ​ការ​ឆ្លងកូវីដ​១៩​​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​។ ក្នុង​ពេល​ដែល​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​កំពុង​ដុតដៃ​ដុត​ជើង ​ទប់ទល់កុំ​ឲ្យ​ជំងឺ​នេះ​ឆ្លង​រាល​ដាល​កាន់​តែ​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះមានគណនីហ្វេសបុកផេក មួយឈ្មោះឧកញ្ញាស្រុកខ្មែ រ បានបង្ហោះសារលើគណនីរបស់ខ្លួនថា ៉ ថារំពឹងលើទឹកត្រីទឹកសុីអុីវ ឥឡូវទឹកត្រីទឹកសុីអុីវឡើងថ្លៃទៀតហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតទឹកត្រី ទឹកសុីវអុី ថៃ ហុងគៀត ប្រកាសឡើងថ្លៃ ដោយមូលហេតុវត្ថុធាតុដើម និងគ្រឿងផ្សំមានការឡើងថ្លៃខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាំងនេះហើយជាហេតុផលនាំអោយទឹកត្រីហាក់ឡើងថ្លៃកានតែខ្លាំង។ សូមអានលំអិតពីតម្លៃនៃការឡើង:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែ៤ ឆ្នាំ២០២១ តទៅសិប្បកម្មយើងខ្ញុំមានការតម្លើងតម្លៃនៅផលិតផលដូចខាងក្រោមោះ
១-​ ទឹកត្រីបង្កងប៉ាក 1ឡូ=២៨០០០រ ឡើងទៅ​ 1ឡូ 31​000រ
២-ទឹកត្រីក្រឹមមាស 1ឡូ=31000រ​ ឡើងទៅ​ 1ឡូ 34000រ
៣-ទឹកត្រីកន្ទុយបី​ 1ឡូ=21000ឡើងទៅ​ 1ឡូ24000រ
៤-ទឹកសុីអុីវរូបក្របីឃ្លាច 1ឡូ=22000រឡើងទៅ​ 1ឡូ24000រ

Related posts

Leave a Comment