ដំណឹងបន្ទាន់ ! រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសបិទផ្សារអូឫស្សីភ្លាមៗ ងៃ ក្រោយមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៦នាក់នៅផ្សារនេះ ហើយត្រូវអនុវត្តចាប់ពី…

យោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលក្រុមការងារខ្មែរណូត ទើបនឹងទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចបានអោយដឹងថា រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចផ្អាកដំណើរការផ្សារអូឫស្សី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌ៧មករា រយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ដោយសារតែមានអាជីវករ បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងបានរាលដាលបន្តបន្ទាប់ច្រើនតូប ដែលមានទីតាំងផ្សេងៗគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅរសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថារកឃើញវិជ្ជមានថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៩៩ករណី ដោយក្នុងនោះមាន ៦ករណីគឺជាអាជីវករ ក៏ដូចជាសន្តិសុខផ្សារអូរឫស្សីនេះផ្ទាល់តែម្តង។

Related posts

Leave a Comment