លះបង់ណាស់!! ត្រឹម៤ថ្ងៃដើមខែថ្មី ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានព្យាបាលជាអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ជាង ៥០០នាក់…

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយព្រឹកនេះ ក្រសួងបានប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៦៣ នាក់ ដែលនាំឱ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសកើនដល់ ២៧៥២ នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងនៅបន្តកើនឡើងគួរឱ្យបារម្ភនៅឡើយ ប៉ុន្ដែនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៥ មេសា ដដែលនេះ ក្រសួងក៏បានប្រកាសអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយដល់ទៅ ៩៤ នាក់ ដែលនាំឱ្យអ្នកស្បើយនៅទូទាំងប្រទេសឡើងដល់ ១៧៤៧ នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើងាកទៅអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានា នៅសល់ត្រឹមតែ ៩៧៩ នាក់ និង ចំនួនអ្នកស្លាប់ ២១ នាក់ ។

Related posts

Leave a Comment