ដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកចង់ទិញរថយន្ត ! រដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹតកែសម្រួលចុះអត្រាពន្ធទៅលើប្រភេទរថយន្តមួយចំនួនដូចជា….

(ភ្នំពេញ) :​សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹតសំរេចកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើទំនិញរថយន្តមួយចំនួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមអនុក្រឹតបណ្តាញសារព័ត៌មានដែលទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ចុះអត្រាពិសេសទៅតាមប្រភេទរថយន្តដូចខាងក្រោម( សូមអានសេចក្តីប្រកាស) :

Related posts

Leave a Comment