បើគ្មានការចាំបាច់ទេកុំចេញក្រៅ! រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងសម្រេចបិទការចេញ-ចូលក្រុងបាវិតរយៈពេល ១២ ថ្ងៃហើយអនុវត្តចាប់ពី….

នៅថ្ងៃទី ៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តាមរយៈរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយយោងទៅលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ។ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដែលមានថិរវេលាអនុវត្ត រយៈពេល ១២ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថិរវេលាខាងលើនេះ អាចត្រូវបានសម្រេចបន្ត ឬ បញ្ចប់មុនថិរវេលាកំណត់តាមការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងជាក្រោយ ៕

Related posts

Leave a Comment