នោះថាមែនៗ ! ទំបំផុត សមត្ថកិច្ច ចាប់មនុស្ស ៣​ នាក់ កោសក់ភ្លាមៗព្រោះតែ…(មានវិដេអូ)

បច្ចុប្បន្នពួកជនបោកប្រាសមួយចំនួនបានព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីបំរើជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដើរបោកប្រាស់អ្នកដ៏ទៃ ហើយមានមនុស្សមិនតិចទេដែលបានចាញ់បោកមនុស្សបោកប្រាសដែលជ្រកក្រោមផ្លាកព្រះពុទ្ធសាសនា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកជនបោកប្រាសទាំងអស់នោះបានយកផ្លាកព្រះពុទ្ធសាសនាមកបាំងមុខរួចដើរបោកប្រាស់លុយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗដូចជា រៃលុយដើម្បីកសាងនេះក៏សាងនោះនៅក្នុងវត្តមិនចេះចប់មិនចេះហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះមានគណនីហ្វេសបុកមួយបានបង្ហោះនៅលើគណនីរបស់ខ្លួនថា ៉ មិនងាយបានឃើញទេ ?
បានឃើញបុណ្យផ្នែក បានចែកបុណ្យចិត្ត
😢😢😢😢😢ហាមមិនស្តាប់ដើរអង្គាសបច្ចយ័រហូតមួយខែទល់មួយខែ ទាំងគ្មានលិខិតស្នាម ក៏សាងនោះក៏សាងរហូតមិនចេះចប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយសម្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក៏បានអនុវត្តដាក់ទោសស្រាលបំផុតគឺត្រឹមកាត់សក់ បើនៅតែមិនស្តាប់ទៀតច្បាស់ជាដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ហើយ ៕

Related posts

Leave a Comment