ព្រះអើយ !! មុនបើកសាលារៀនមួយថ្ងៃ នៅភ្នំពេញរកឃើញគ្រូ មាន វិជ្ជមានកូវីដ-១៩រហូតដល់ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ បានឱ្យដឹងថា យុទ្ធនាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស រកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ចំពោះលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និង បុគ្គលិកអប់រំ មុនពេលបើកដំណើរការសាលារៀន គឺបានរកឃើញលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និង បុគ្គលិកអប់រំ ចំនួន ២៤ នាក់ ស្មើនឹង ០,២៣% ទទួលបានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះខាងរដ្ឋបាលរាជធានី ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និង បុគ្គលិកអប់រំចំនួន ១០ ៤១៩ នាក់ ស្មើនឹង ៩៩,៧៧% គឺបានទទួលលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងចំណោម លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និង បុគ្គលិកអប់រំចំនួន ១០ ៤៤៣ នាក់ ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក ក្នុងចំណោមលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និង បុគ្គលិកអប់រំ ដែលបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ គឺមានស្ថានភាពសុខភាពធម្មតា និង មិនមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរឡើយ ដោយសារពួកគាត់បានទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន ២ ដូស និង ខ្លះទៀត បានទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី ៣ ឬ ដូសជំរុញរួចហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡារាជធានីភ្នំពេញ ក៏បានសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាល រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅទទួលការព្យាបាល ពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរួចរាល់ផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរឱ្យដឹងផងដែរថា ក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បុត្តលិកអប់រំ និង សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ មុនពេលចូលក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

Read More

ដំណឹងល្អ !! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសយកថ្ងៃមួយនេះ ជាថ្ងៃចា .ក់វ៉ាក់សាំង ជូនកុមារ៦ឆ្នាំ ដល់១២ឆ្នាំ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានីភ្នំពេញ: យោងតាមសារសម្លេងរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងនាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសម្រេចប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចា .ក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារអាយុ៦ឆ្នាំ ដល់ ១២ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងកម្រិតក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ដើម្បីឈានទៅដល់ការបើកសាលានៅទូទាំងប្រទេសនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ៕

Read More

ក្តៅៗ​ !!​ ក្រោយមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ ទីបំផុតពូ ម៉ៅសម្រេចចិត្តសាងភ្នួសតរើសយកផ្លូវធម៌ហើយ ដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានីភ្នំពេញ៖ ប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ រឿងរ៉ាវដែលកំពុងពេញនិយមនៅលើបណ្តាញសង្គម ពោលគឺបញ្ហាក្នុងគ្រួសាររវាង ថៅកែមាសចិត្តធម៍ លោកស្រី ទ្រី ដាណា និងស្វាមី លោក ហ៊ីង បញ្ញារិទ្ធ ហៅពូម៉ៅ ដោយកាលណោះ អ្នកទាំងពីរបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមក ព្រោះហេតុដើមទង ពូម៉ៅ មិនបង្ហោះរូបលោកស្រី នៅលើបណ្តាញសង្គម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក្រោយមកទៀត លោកស្រី ទ្រី​ ដាណា ចេញមុខបកស្រាយថា ដោយសារគ្រួសារខាងពូម៉ៅ ណាមួយស្វាមី លោកស្រី ធ្លាប់ប្រើហិង្សាដាក់លោកស្រីថែមទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែយ៉ាងណា ពូម៉ៅ ក៏ចោទទៅវិញ លោកស្រី មិនសូវឱ្យតម្លៃលោកជាស្វាមី នោះទេ ហើយថែមទាំងឱ្យលោកចុះចេញ ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួន ហើយរហូតដល់ដាក់ពាក្យបណ្តឹងដល់តុលាការថែមទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ មហាជន មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង នៅពេលឃើញរូបភាពបែកធ្លាយឃើញ លោក ហ៊ីង បញ្ញារិទ្ធ ហៅ ពូម៉ៅ បានសម្រេចចិត្តសាងភ្នាសជាព្រះសង្ឃ ក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវចម្រោងចម្រាស នៅក្នុងគ្រួសារ នាពេលកន្លងមក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមការឡាយបញ្ជាក់នៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់លោក ហ៊ីង បញ្ញារិទ្ធ នាពេលថ្មីៗនេះ បានឱ្យដឹងថា ការសាងភ្នួសជាព្រះភិក្ខុ នាពេលនេះ ក៏ព្រោះតែ លោកចង់បានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្ត បញ្ចប់បញ្ហាដែលកំពុងមាននាពេលថ្មីៗនេះ៕

Read More

ឡូយណាស់ !! ស្ងាត់ៗ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បបួលគ្នាជិះសុទ្ធតែឡានទំនើបៗ​ ទៅដើរលេងដល់ កំពង់សោម ឃើញភ្លាម គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ព្រឺត រួចនិយាយថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកជាច្រើន ពិតជាមិនមើលរំលងឡើយ ចំពោះ អ្នកជំនួញវ័យក្មេងមួយរូប គឺ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា នោះ ។ បច្ចុប្បន្ន លោកកំពុងជោគជ័យខ្លាំង ក្នុងមុខរបររកស៊ី សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿ និងនឹកស្មានដល់ ដោយត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ គឺ លោកអាចធ្វើបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកឧកញ៉ា ក៏កំពុងលេចធ្លោខ្លាំង ក្នុងសង្គមផងដែរ តាមរយៈទង្វើរសប្បុរសធម៌ ដែលលោកតែងតែធ្វើមិនដែលដាច់ឡើយ ប្រកបដោយចិត្តជ្រះថ្លា ពិតៗ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញនាថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ហ្វេនៗ ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ម្តងទៀត ក្រោយឃើញ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ជិះសុទ្ធតែឡានទំនើបទំាងនេះ លំហែកាយនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ហេង ឡុង ដែលបានបង្ហោះរូបភាពទំាងនោះ បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា “ប្អូនអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា នាំដើរលេងក្រុងកំពង់សោម បន្ទាប់ពីបំពេញការងារចុះទិញ និងលក់ផ្លែមៀនតាង៉ែន បាត់ដំបង ១០០០តោនជូនពលរដ្ឋ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុងកំពង់សោមបច្ចុប្បន្នខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់ ផ្លូវស្អាតៗ អគារខ្ពស់ៗ កប់ពពក ច្រើនណាស់ មិនដឹងថា ៣ទៅ៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការរីកចម្រើនកម្រិតណាទេ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ខ្មែរយើងអាចធ្វើបាន៕”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឃើញបែបនេះ អ្នក​ប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមិនតិចនាក់ទេ ក៏បានចូល comment ព្រាត ថា ៖ Wow…..ជិះខ្មុំផង, ទៅអង្គុយមើលតោះ, ទីក្រុងស្អាតស័ក្តិសមនឹងទ្បានទំនើប របស់អ្នកឧកញ៉ា, ស្រលាញ់ពេញបេះដូង, ញាក់សាច់ប្លែកភ្នែកដល់ហើយ, សុទ្ធតែឡានទំនើបៗ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ ទំាងអស់គ្នា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More